Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia br. odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w którym udział weźmie Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzata Lewicka. Jednocześnie w załączeniu prezentujemy opinię NSZZ Pracowników Policji na temat projektu zmiany ustawy o związkach zawodowych. Stanowisko zawarte w przedmiotowej opinii zostanie zaprezentowane na wspomnianym posiedzeniu. Opinia z dnia […]

Odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W załączeniu prezentujemy pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca br. które wpłynęło w odpowiedzi na wystąpienie Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzaty Lewickiej do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji pracowników Policji (wpis z dnia 20 marca br.). Mamy nadzieję, że zgodnie z treścią zawartą w otrzymanej odpowiedzi dojdzie w najbliższym […]

Uchwała o wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie polepszenia sytuacji pracowników Policji

W dniu 21 marca 2018 r. w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyły się obrady Krajowej Komisji  Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji. Jednym z głównych punktów porządku obrad było przyjęcie Uchwały zobowiązującą Przewodniczącą KKW Małgorzatę Lewicką do skierowania wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego z następującymi postulatami: przyznanie dodatkowych środków finansowych (poza ustawą […]

Uchwała Zarządu Forum Związków Zawodowych

Z upoważnienia Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty Gardias, w załączeniu prezentujemy uchwałę Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych Nr 110/IV/2018 z dnia 19 marca 2018 r. dotyczącą sprzeciwu wobec rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, w przyjętych dnia 14 marca 2018 r. projektach Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Uchwała