Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

W dniu 24 października br. odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw. W związku z przedmiotowym posiedzeniem w imieniu NSZZ Pracowników Policji Kancelaria Prawna Kijewski […]

Debata o sytuacji pracowników Policji

W dniu 15 listopada br. NSZZ Pracowników Policji organizuje Debatę poświęconą sytuacji pracowników Policji. Celem debaty będzie zwrócenie uwagi na nierówne traktowanie funkcjonariuszy i pracowników Policji wykonujących te same zadania. Jak wiemy sytuacja ta ma szczególne odzwierciedlenie w wysokości wynagrodzeń, jak również w warunkach pracy. Jedynie uregulowanie prawne statusu prawnego pracowników Policji jako grupy zawodowej […]

Opinia w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

W dniu 6 października br. Kancelaria Prawnicza Kijewski-Graś w imieniu NSZZ Pracowników Policji opracowała opinię w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2018 rok. Podstawowym postulatem przedstawionym w przedmiotowej opinii jest negatywna ocena zapisów prowadzących do zamrożenia płac w sektorze budżetowym. Brak waloryzacji wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej kontynuowany od 2010 roku […]