Uchwała o wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie polepszenia sytuacji pracowników Policji

W dniu 21 marca 2018 r. w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyły się obrady Krajowej Komisji  Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji. Jednym z głównych punktów porządku obrad było przyjęcie Uchwały zobowiązującą Przewodniczącą KKW Małgorzatę Lewicką do skierowania wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego z następującymi postulatami: przyznanie dodatkowych środków finansowych (poza ustawą […]

Uchwała Zarządu Forum Związków Zawodowych

Z upoważnienia Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty Gardias, w załączeniu prezentujemy uchwałę Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych Nr 110/IV/2018 z dnia 19 marca 2018 r. dotyczącą sprzeciwu wobec rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, w przyjętych dnia 14 marca 2018 r. projektach Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Uchwała