Informacja dot. pozwów zbiorowych

Obecnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXIV Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygnaturze XXIV C 339/15, o odszkodowanie z tytułu braku waloryzacji wynagrodzeń grupy pracowników cywilnych Policji. Postanowieniem z dnia 19 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy postanowił rozpoznać w postępowaniu grupowym sprawę z powództwa Małgorzaty Lewickiej, działającej jako Reprezentant grupy 133 pracowników cywilnych Policji z tytułu odszkodowania za brak waloryzacji wynagrodzeń w latach 2011-2014. 

Zażalenie na ww. postanowienie wniosła Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa w dniu 15 grudnia 2015 r., reprezentująca Skarb Państwa – Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Finansów. W dniu 10 marca 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznający sprawę pod sygn. akt I Acz 221/16, oddalił zażalenie, a postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym uprawomocniło się. 

W dniu 6 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy wydał postanowienie o ogłoszeniu wszczęcia postępowania grupowego. Ogłoszenie to ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu 19 kwietnia 2016 r. 

Po upływie okresu wyznaczonego przez Sąd do składania oświadczeń o przystąpieniu do pozwu zbiorowego, tj. 18 czerwca 2016 r., skład grupy został zamknięty i nie jest możliwe dalsze przystąpienie do pozwu. 

Obecnie w Kancelarii Prawnej Kijewski, Graś sp.k. w porozumieniu z Reprezentantem Grupy Panią Małgorzatą Lewicką prowadzone są prace nad odpowiedzią na pismo Prokuratorii Generalnej, która zgłosiła zarzuty co do podziału uczestników postępowania na grupy – jest to uprawnienie pozwanego, które przysługuje mu na podstawie art. 15 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Wyznaczony przez Sąd termin na złożenie wyżej wskazanej odpowiedzi upływa w połowie marca 2017 r. 

Wykonała: Marlena Matusik

Kancelaria Kijewski&Graś