Posiedzenie Zespołu ds. Pracowniczych

W dniu 12 kwietnia 2019 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pod przewodnictwem Koordynatora Małgorzaty Lewickiej – Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji, odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników oraz wypracowania i przedstawienia Ministrowi propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego. Funkcjonowanie przedmiotowego Zespołu stanowi realizację podpisanych porozumień reprezentatywnych organizacji związkowych ze stroną ministerialną.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele MSWiA, KGP i związków zawodowych. W pracach Zespołu udział wzięła również Lucyna Jaworska-Wojtas Wiceprzewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji. 

Oprócz omówienia spraw organizacyjnych Zespołu szczegółowo zajęto się zagadnieniem odnoszącym się do zrównania z funkcjonariuszami uprawnień pracowników zatrudnionych w laboratoriach kryminalistycznych i przyznania im corocznego płatnego urlopu dodatkowego z tytułu pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Skupiono się na projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie uprawnień przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej, jak również rozwiązaniom dedykowanym pracownikom nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania. Otrzymaliśmy deklarację, że po przedstawieniu efektów naszej pracy Panu Ministrowi i jego akceptacji, w drugiej połowie maja br. projekt zostanie przekazany Szefowi Służby Cywilnej do międzyresortowych uzgodnień legislacyjnych.

Przy następnym punkcie dot. realizacji zapisów zawartych w Porozumieniu z dnia 26 września 2018 r. w kwestii realizacji przyszłorocznego wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji Pan Dyrektor Dariusz Smarżewski poinformował iż trwaja prace nad planem budżetu Policji na rok 2020. Ważnym dla nas elementem tych prac jest zabezpieczenie środków finansowych na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji w przyszłym roku. Niestety z uwagi na brak decyzji Ministerstwa Finansów w zakresie określenia wielkości wskaźnika średniorocznego wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020, nie mogliśmy pertraktować z Ministerstwem na temat wielkości planowanych podwyżek naszej grupy pracowniczej. Temat przełożyliśmy więc na następne posiedzenie Zespołu, przy jednoczesnej deklaracji Pana Dyrektora, że szefostwo resortu w pełni rozumie sytuację płacową pracowników Policji i dołoży wszelkich starań o ubieganie się o dodatkowe środki na podwyżki. 
Ponadto na zapytanie o planowane 250 zł na etat pracowniczy od lipca br. kilkakrotnie podkreślone zostało przez stronę ministerialną, że środki na ten cel mamy ujęte w ustawie budżetowej na rok bieżący i około maja przystąpimy do ustalania zasad ich podziału.

Źródło: Joanna STEC-TRZPIL