Odpowiedź Kierownictwa KGP w sprawie dodatków dla pracowników KSC zatrudnionych w laboratoriach kryminalistycznych i komórkach kontroli

W uzupełnieniu informacji zamieszczonej na naszej stronie internetowej w dniu 20 XII 2011 roku dotyczącej dodatków dla pracowników ksc zatrudnionych w laboratoriach kryminalistycznych i wydziałach kontroli jednostek Policji, przekazujemy do wiadomości wszystkich członków NSZZ Pracowników Policji oraz pozostałych osób zaiteresowanych odpowiedź strony służbowej.

Jak wcześniej informowaliśmy Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ Pracowników Policji w maju ubiegłego roku podjęła działania celem uregulowania sytuacji pracowników ksc zatrudnionych w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia. Dotychczasowe działania zostały zdeterminowane wystąpieniami podczas narad i spotkań z udziałem Kierownictwa Policji, a także na forum Zespołu Doraźnego ds. Pracowników Samorządowych oraz Służby Cywilnej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Ponadto w tej sprawie skierowano korespondencję do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji, Szefa Służby Cywilnej oraz Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych. Mimo, iż przedstawiciele strony służbowej prezentowali niejednokrotnie dość zróżnicowane stanowisko (począwszy od deklaracji wsparcia dla naszych działań po powątpiewanie czy warunki szkodliwe i uciążliwe w jednostkach Policji występują) uważamy, że otrzymana odpowiedź potwierdza słuszność zgłaszanych przez NSZZ Pracowników Policji postulatów.  Oczywiście załączona odpowiedź Kierownictwa KGP nie kończy naszych starań i w najbliższym czasie władze statutowe NSZZ Pracowników Policji podejmą dalsze decyzje, co do trybu i sposobu realizacji wspomnianego zagadnienia. Mając jednak na wzgledzie treśc odpowiedzi Kierownictwa KGP zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób przestrzegane są Podstawowe Zasady Prawa Pracy ujęte w Rozdziale II Kodeksu Pracy.

Poniżej odnośnik do odpowiedzi KGP

pdf