Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji powstał 15 lat temu w reakcji na masowe niezadowolenie pracowników Policji z działalności istniejących wówczas w resorcie spraw wewnętrznych związków zawodowych. Poczucie zmarginalizowania oraz braku dostatecznego zrozumienia i wsparcia dla problemów naszego środowiska przyspieszyło podjęcie decyzji odejścia z dotychczasowych struktur związkowych MSW.

We wrześniu 1995 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na spotkaniu przewodniczących 19 zarządów zakładowych pionu Policji i Michała Ćwieka przewodniczącego pionu w ZZPC MSW zdecydowano o utworzeniu nowej struktury związkowej wyłącznie dla środowiska osób zatrudnionych w policji oraz emerytów byłych pracowników Policji. W dniu 20 paź­dziernika 1995 r. w Katowicach zawiązała się grupa inicjatywna, która wyłoniła Komitet Założycielski Związku Zawodowego Pracowników Policji oraz przygotowała niezbędne dokumenty i złożyła w sądzie rejestrowym.

9 listopada 1995 r. VII Wydział Cywilny i Rejestrowy Sądu Wojewódzkiego w Warszawie wydał postanowienie o rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji z siedzibą w Katowicach .

W skład Krajowej Komisji Wykonawczej weszli wszyscy przewodniczący zarządów wojewódzkich, szkół Policji, zakładów i ośrodków pionu Policji – powołano również Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej jako organ wykonawczy KKW. Liczebnie związek stał się główną siłą reprezentującą interesy pracowników Policji.

Obecnie związek liczy niespełna 4 500 członków reprezentowanych przez zarządy terenowe wchodzące w skład 19 wojewódzkich i szkolnych zarządów zakładowych. W dniach 23 – 26 listopada 2010 roku Związek obchodził 15 – lecie działalności a centralne uroczystości odbyły się w Poznaniu.

Zgodnie ze Statutem NSZZ Pracowników Policji, terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą organów krajowych Związku jest miasto Warszawa.

Oznakami zewnętrznymi Związku są: sztandar Związku i znak graficzny Związku. Związek jest ogólnokrajową, dobrowolną, samorządną organizacją zawodową zrzeszającą pracowników Policji, emerytów i rencistów byłych pracowników oraz pracowników zatrudnionych w zakładach pracy których organem założycielskim jest Komendant Policji określonego szczebla.

Celem Związku jest ochrona i reprezentowanie interesów zawodowych i socjalnych pracowników, emerytów i rencistów (byłych pracowników Policji) oraz rozwijanie działalności zmierzającej do poprawy warunków bytowych, socjalnych i kulturalnych .

Najwyższym organem stanowiącym Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów, który dokonuje wyboru władz krajowych w tym Prezydium KKW oraz Główną Komisję Rewizyjną.

Najwyższym organem Związku w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów jest Krajowa Komisja Wykonawcza, składająca się z Prezydium KKW oraz Przewodniczących Wojewódzkich i Szkolnych Zarządów Zakładowych.

Krajowa Komisja Wykonawcza jest organizacją międzyzakładową i działa w oparciu o art. 34 Ustawy o związkach zawodowych.

Zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną status zakładowej organizacji związkowej posiadają organizacje wojewódzkie i szkolne. Kadencja wszystkich organów Związku trwa cztery lata. Organy Związku działają kolegialnie a ich pracami kierują przewodniczący.

Obsługą Krajowej Komisji Wykonawczej w zakresie dokumentacyjnym, finansowym i kancelaryjnym zajmuje się urzędujący przewodniczący KKW oraz członkowie Prezydium zgodnie z zakresem swych obowiązków i kompetencji.

Biuro Krajowej Komisji Wykonawczej mieści się budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie.

Związek prowadzi stronę internetową https://www.nszz-pp.pl na której publikuje komunikaty dotyczące podejmowanych działań oraz bieżącej pracy.