RODO

„KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLICJI”
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ ZARZĄDÓW NSZZ PP”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1)   Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez NSZZ PP jest Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ PP oraz osoby wykonujące w jej imieniu zadania przetwarzania danych osobowych.

2)   Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Pracowników Policji sprawuje Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod.kmp-wloclawek@bg.Policia.gov.pl

3)   Dane osobowe będą przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji statutowych działań NSZZ PP, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlega związek.

4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a/b/c/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej : RODO) jest: Ustawa o ochronie informacji niejawnych, Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych;

5) Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych są tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. NSZZ PP przetwarza dane zgodnie z posiadanym zakresem zadań i związanymi z tym uprawnieniami.

6)   Okres przechowywania:

Okres przechowywania jest określony przepisami prawa. Dane gromadzone są przez zarządy związków i po wykorzystaniu zostaną przekazane do archiwów jednostek , w których działają zarządy NSZZ PP . Po upływie ustawowego okresu 5 lat zostaną zniszczone.

7)   Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzanych danych dotyczy jedynie sytuacji gdv przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

8)   Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9)   Informacja o tym czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym lub warunkiem zawarcia umowy:

Podanie danych przetwarzanych przez NSZZ PP jest warunkiem ustawowym tj. część danych jakie podaje konkretna osoba wynika z przepisów prawa, część jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania NSZZ PP i obsługi pracowników. Wszelkie inne dane udostępniane NSZZ PP nie wynikające z realizacji przepisów ustawowych są podawane dobrowolnie.