Informacja dot. pozwów zbiorowych

            Przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXIV Wydziałem Cywilnym w sprawie o sygnaturze akt XXIV C 339/15, zakończyła się pierwsza faza postępowania grupowego o odszkodowanie z tytułu braku waloryzacji wynagrodzeń grupy pracowników cywilnych Policji, w której Sąd Okręgowy rozpoznawał dopuszczalność rozpoznania przedmiotowej sprawy w postępowaniu grupowym. Pierwsza faza postępowania grupowego ma za zadanie zbadanie samej dopuszczalności postępowania grupowego.

            Postanowieniem z dnia 19 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy postanowił rozpoznać w postępowaniu grupowym sprawę z powództwa Małgorzaty Lewickiej, działającej jako Reprezentant grupy 133 pracowników cywilnych Policji z tytułu odszkodowania za brak waloryzacji wynagrodzeń w latach 2011-2014. Zażalenie na ww. postanowienie wniosła Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa w dniu 15 grudnia 2015 r., reprezentująca Skarb Państwa – Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych  i Ministra Finansów. W dniu 10 marca 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznający sprawę pod sygn.. akt: I Acz 221/16, oddalił zażalenie, a postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym uprawomocniło się.

             W dniu 6 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy wydał postanowienie o ogłoszeniu wszczęcia postępowania grupowego. Ogłoszenie ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu 19 kwietnia 2016 r. tym samym rozpoczęła się druga faza rozpoznania sprawy  w postępowaniu grupowym.

            Podczas drugiej fazy postępowania grupowego powstaje możliwość przystąpienia do już istniejącej grupy na rzecz której toczy się postępowanie, innych osób posiadających roszczenia, które mogą być razem z tą grupą dochodzone w jednym postępowaniu grupowym. Na tym etapie ustalana jest ostateczna lista uczestników pozwu zbiorowego. Po upływie okresu wyznaczonego przez Sąd, do składania oświadczeń o przystąpieniu do pozwu zbiorowego, tj. 18 czerwca 2016 r., skład grupy zostaje zamknięty i nie jest możliwe dalsze przystąpienie do pozwu. Ostateczne sprecyzowanie składu osobowego grupy oraz ustalenie wysokości dochodzonych roszczeń nastąpi w postanowieniu ustalającym skład grupy. Po wydaniu tego postanowienia oświadczenie członka grupy o wystąpieniu z niej jest bezskuteczne. W tej fazie strona pozwana może kwestionować przynależność poszczególnych osób do grupy.

       Trzecią (ostatnią) fazę postępowania grupowego, która toczy się w myśl ogólnych rozwiązań przewidzianych w k.p.c., kończy wydanie rozstrzygnięcia kończącego całe postępowanie, a więc orzeczenia co do istoty sprawy. Zgodnie z ogólnymi zasadami od orzeczenia Sądu Okręgowego, będzie mogła zostać wniesiona apelacja.