Zmiany w rozporządzeniach określających zasady wynagradzania pracowników

Na początku miesiąca marca weszły w życie zmiany w rozporządzeniach określających zasady wynagradzania pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania.

O wprowadzenie tych zmian walczyła m.in. nasza organizacja związkowa już w 2016 roku.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią zmienionych rozporządzeń.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek 

– w dniu 6 marca w Dzienniku Ustaw RP pod poz. 483 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji