Wypracowanie zasad podziału środków na podwyżki wynagrodzeń w 2019 roku

W dniu 21 lutego 2017 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński skierował do Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Pismo w sprawie potrzeby wypracowania zasad podziału środków finansowych przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji w 2019 roku.
Zgodnie z sugestią Wiceministra Jarosława Zielińskiego istnieje potrzeba rozszerzenia składu Grupy Roboczej i powołanie Zespołu ds. wypracowania koncepcji podziału środków finansowych z uwzględnieniem rozwiązań dla poszczególnych służb.

Treść pisma z dnia 21 lutego br.