Informacja o przebiegu Debaty „Pracownik Policji – niewidzialne Serce własnej Formacji”

Dnia 15 listopada 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się Debata pod tytułem „Pracownik Policji – niewidzialne Serce własnej Formacji”, zorganizowana przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  Pracowników Policji.

W debacie wzięli udział:

 • Doradca Prezydenta RP, Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik,
 • Pan Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  i Administracji,
 • Poseł na Sejm RP Zastępca Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Pan Marek Wójcik,
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pani nadinspektor Helena Michalak,
 • Dyrektorzy Departamentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Zastępca Dyrektora Szefa Służby Cywilnej Pan Michał Graczyk,
 • przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji,
 • prawnicy współpracujący z NSZZ Pracowników Policji: adw. Maksymilian Graś z Kancelarii Kijewski, Graś sp.k. oraz radca prawny Marlena Matusik.

Debatę rozpoczęła Małgorzata Lewicka, która powitała wszystkich gości oraz pokrótce przedstawiła przedmiot debaty – poprawę warunków pracy i płacy pracowników Policji.

Następnie wypowiedział się minister Pan Jarosław Zieliński, który podsumował dotychczasową współpracę Związku z Resortem. Minister przyznał, że istnieją takie stanowiska pracy w Policji, gdzie funkcjonariusz i pracownik Policji wykonują taką samą lub bardzo zbliżoną pracę. Minister zaznaczył też, iż niektóre stanowiska muszą być obsadzane wyłącznie przez funkcjonariuszy, głównie stanowiska związane z bezpieczeństwem kraju       i obywateli. Minister stwierdził, że ucywilnienie Policji, zakładane przez ustawę modernizacyjną z 2007 roku, nie przyniosło oczekiwanych rezultatów oraz nie poszło tak daleko, jak było to zakładane. Minister wyraził wolę dialogu ze stroną związkową oraz wolę wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów identyfikowanych przez stronę związkową.

Następnie zaprezentowane zostały wystąpienia:

 • dra Tomasza Szankina, pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. współpracy z związkami zawodowymi, pod tytułem „Pracownik cywilny w strukturach Policji, która przedstawiła jaką siłę pracownicy Policji stanowią w Formacji, przedstawił dane dotyczące zatrudnienia oraz obsadzenia etatów w poszczególnych jednostkach Policji,
 • Maksymiliana Grasia, pod tytułem „Zadania pracowników i funkcjonariuszy  a ich warunki pracy”, w której mec. Graś przedstawił jak kształtował się proces ucywilniania Policji oraz sytuacje, w których pracownicy Policji i funkcjonariusze wykonują takie same zadania, podczas gdy pracownicy cywilni nie otrzymują takich samych standardów warunków zatrudnienia jakie są zagwarantowane funkcjonariuszom w ustawie o Policji, np. na stanowiskach pracy w laboratoriach kryminalistycznych i komórkach kontroli,
 • pr. Marleny Matusik, pod tytułem „Zagadnienia równego traktowania i kształtowanie wynagrodzeń pracowników Policji”, w którym mec. Matusik skupiła się na konstytucyjnej zasadzie równości, która nie zawsze znajduje zastosowanie do pracowników Policji oraz o kształtowaniu się wynagrodzeń pracowników Policji w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, minimalnego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych innych służb resortu. Wykazano postępujące dysproporcje na niekorzyść pracowników Policji i znikomą konkurencyjność wynagrodzeń w Policji w stosunku do sektora prywatnego. Mecenas Matusik podkreśliła również, że w kształtowaniu polityki kadro-płacowej w Policji nadal przeszkodą są zaniedbania z lat ubiegłych, jak zamrożenie płac od 2009 roku i niedoszacowanie budżetu Policji.

Po prezentacjach rozpoczęła się debata, w której zabrali głos członkowie wszystkich zaproszonych grup.

Poseł Pan Marek Wójcik zaproponował, aby stworzyć przegląd stanowisk, które musiałyby być obsadzone albo funkcjonariuszami albo pracownikami Policji. Zapewnił, że sejmowa Komisja Administracji i  Spraw Wewnętrznych, w której jest Zastępcą przewodniczącego weźmie tę kwestię pod obrady w planie  pracy Komisji w I kwartale 2018r.

Ze strony związkowej padły propozycje: zmiany tabel stanowisk pracowników Policji , na wzór tabeli stanowisk, która stosowana jest dla funkcjonariuszy; wydzielenia najlepiej zarabiających spod uśredniania zarobków pracowników Policji; doposażenia istniejących etatów zamiast tworzenia nowych oraz, przede wszystkim, ujęcie pracowników Policji         w Ustawie o Policji. Ponadto związkowcy wyrazili wielki niepokój związany z tym, że niskie wynagrodzenia odstraszają nowych, młodych i wykształconych, fachowców od pracy          w Policji i że przez to formacja się starzeje.

Następnie wypowiedziała się Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik, doradca Prezydenta RP, która zauważyła podobieństwa postulatów pracowników Policji do pracowników cywilnych i wspomagających wszystkich zawodów służby publicznej, jak np. pracowników sądów         i prokuratur, czy pracowników niemedycznych w służbie zdrowia, dotyczące poprawy warunków pracy i płacy takich pracowników.

Głos zabrała również nadinspektor Helena Michalak, która zaproponowała zastanowienie się nad wprowadzeniem jednolitych mnożników dla takich samych stanowisk w różnych województwach.

Na koniec Debaty zabrał ponownie głos minister Pan Jarosław Zieliński, który podtrzymał chęć współpracy z organizacjami  związkowymi w celu polepszenia sytuacji pracowników Policji. Minister Pan Jarosław Zieliński poprosił NSZZ Pracowników Policji o przygotowanie protokołu podsumowującego Debatę, zebrania swoich postulatów oraz wyraził wolę wypracowania wspólnego stanowiska na spotkaniu, którego termin zostanie  wspólnie  uzgodniony. Jednocześnie, Minister w obecności uczestników debaty polecił przedstawicielom Komendanta Głównego Policji sporządzenie analizy stanowisk policyjnych i cywilnych w Policji z uwzględnieniem zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia.

Debatę podsumowała Przewodnicząca Małgorzata Lewicka, która wyraziła nadzieję na dalsze prace w takim gronie oraz zaproponowała zawarcie porozumienia między stroną związkową, a stroną rządową w przedmiocie wypracowania przepisów regulujących warunki zatrudnienia pracowników cywilnych Policji i poprawy sytuacji płacowej pracowników Policji.

Szczegółowe informacje z Debaty zostaną umieszczone na stronie  nszz-pp.pl w najbliższym czasie.