Komunikat ze spotkania organizacji związkowych ze stroną rządową

W dniu 4 grudnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli największych, reprezentatywnych organizacji związkowych: Związku Zawodowego Pracowników Policji reprezentowanych przez Danutę HUS i Joannę STEC-TRZPIL oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji reprezentowanych przez Małgorzatę LEWICKĄ i Lucynę JAWORSKĄ-WOJTAS z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławem ZIELIŃSKIM. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali również Dyrektor Departamentu Budżetu Władysław BUDZEŃ, Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do kontaktów że związkami zawodowymi Edward ZAREMBA oraz inni przedstawiciele ministerstwa. Ponadto uczestnikami rozmów byli również przedstawiciele OZZ Pracowników Administracji Rządowej SG.

Związki reprezentujące pracowników Policji, pomimo podpisanych porozumień w miesiącu wrześniu 2018 roku, zaapelowały do strony rządowej o zintensyfikowanie wspólnych działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej i warunków socjalno-bytowych pracowników Policji. Zgłosiły po raz kolejny szereg problemów tej grupy zawodowej, która w wyniku wieloletnich zaniedbań pozostaje nadal najniżej wynagradzaną w administracji publicznej:

  • ponad 70% członków ksc w Policji ma wynagrodzenie brutto poniżej 3500 zł,
  • ponad 40% członków ksc w Policji ma wynagrodzenie brutto poniżej 3000 zł,
  • ponad 90% pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń ma wynagrodzenie brutto poniżej 3000 zł,
  • ponad 49% pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń ma wynagrodzenie brutto poniżej 2500 zł.

Na ten apel strony związkowej Pan Minister podjął decyzję o zwiększeniu planu wydatków budżetowych na 2018 rok w komendach miejskich i powiatowych Policji w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 2 miliony 600 tysięcy złotych.

Kwota zwiększenia przeznaczona jest na fundusz wynagrodzeń pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń i środki te powinny być wydatkowane w formie nagród. Podziału ww. kwoty na poszczególne komendy powiatowe/miejskie Policji oraz sposób rozdysponowania jej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników o najniższych wynagrodzeniach, należy dokonać w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

NSZZPP i ZZPP – reprezentatywne organizacje związkowe jak najszybciej wypracują propozycję podziału tych środków, a wspólne stanowisko w tej sprawie przedłożą Komendantowi Głównemu Policji.

Efektem spotkania, oprócz przeznaczenia 2.600.000 zł na nagrody dla pracowników bezmnożnikowych komend powiatowych i miejskich Policji, stało się również określenie intensywnego grafiku prac zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczącym wszystkich pracowników Policji oraz wypracowania systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego. Szczególnie istotne stanie się tutaj opracowanie programu rozwoju formacji w zakresie ujęcia
w nim przedsięwzięć dotyczących pracowników, w tym wielkości i terminów przewidzianych podwyżek wynagrodzeń.