Ważna informacja

W związku z okazującymi się na stronach internetowych nawoływaniach do podpisywania różnych apeli i pism wyrażające swoje nie zadowolenie z realizacji podwyżek od 1 stycznia br. wyjaśniamy iż te działania tak szeroko rozpropagowane w skali całego kraju nie są rozpropagowywane przez przedstawicieli NSZZ PP i ZZ PP lecz przez pracowników Policji niezrzeszonych w organizacji związkowych. Takie działania grożą poważnym konsekwencjom dyscyplinarnym, dlatego też ostrzegamy członków naszego Związku przed podpisywaniem pism kolportowanych przez pracowników KWP we Wrocławiu. Pisma te posiadają cechy akcji protestacyjnej, a jeżeli akcja protestacyjna jest sprzeczna z prawem to jej uczestnicy, a przede wszystkim organizatorzy, narażają się na odpowiedzialność. Realne jest więc poniesienie konsekwencji dyscyplinarnych, w tym rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz kary za wykroczenie.
Celem tej akcji jest zwykle wyartykułowanie niezadowolenia pracowników wobec stosowanych warunków pracy, płacy lub świadczeń socjalnych, a także przeciwko naruszaniu praw i wolności związkowych pracowników. Są to cechy akcji protestacyjnej, która zgodnie z art. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych stanowią materię sporu zbiorowego. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych określa zasady prowadzenia dialogu społecznego w celu uniknięcia konfliktów społecznych oraz zapewnienia ich racjonalnego i rzeczowego rozstrzygnięcia.
W związku z powyższym ta akcja, jak wszystkie akcje protestacyjne, powinna spełniać wymogi wskazanej ustawy. Zgodnie z jej przepisami – akcja protestacyjna może być zorganizowana przez związki zawodowe lub przedstawiciela pracowników wybranego tylko w tych zakładach pracy, w których nie działają związki zawodowe. Nie oznacza to jednak, że ma on uprawnienia przysługujące takiej organizacji. Nie ma też ochrony z tytułu reprezentowania załogi.
Przypominamy również wszystkim, że zgodnie z zarządzeniem nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji, funkcjonariuszy i pracowników Policji obowiązuje zachowanie drogi służbowej. Drogę tę można pominąć (przekazując informacje odpowiednio kolejnemu wyższemu przełożonemu) jedynie w sytuacji pozyskania danych o naruszeniu dyscypliny służbowej, dyscypliny finansów publicznych, nieprzestrzeganiu etyki zawodowej lub popełnieniu przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego/przestępstwa skarbowego przez przełożonego, którym w przypadku pracowników Policji jest komendant – odpowiednio powiatowy, miejski, wojewódzki, stołeczny, szkolny, główny Policji.
Informujemy więc, iż pod przedmiotowym pismem, adresowanym do Komendanta Głównego Policji, bez konsekwencji służbowych, może podpisać się każdy pracownik z Komendy Głównej Policji. Pracownicy zatrudnieni w innych jednostkach organizacyjnych Policji mogą jedynie zwrócić swoje uwagi, zażalenia i bolączki do komendantów w swoich jednostkach macierzystych od szczebla powiatowego począwszy. W innym przypadku w celu reprezentacji i obrony praw i interesów grupowych zawierzyć należy związkom zawodowym powołanych na mocy art. 181 § 1 Kodeksu pracy. Związków zawodowych nie obowiązuje droga służbowa i stąd nasze prace na szczeblu ministerialnym, z najwyższymi decydentami w kraju.