Informacja ze spotkania w MSWiA

W dniu 14 marca 2019 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych działających w resorcie spraw wewnętrznych reprezentujących pracowników  cywilnych. Ze strony MSWiA w spotkaniu udział wzięli  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Szef  Gabinetu Politycznego MSWiA Pan Michał Ciechowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA Pan Dariusz Smarżewski, Pełnomocnik do spraw współpracy ze związkami zawodowymi w MSWiA Pan Edward Zaremba, Koordynator Zespołu Obsługi Instytucji Dialogu Społecznego w Wydziale Organizacyjno-Systemowym Biura Ministra Pan Bogumił Tratkiewicz, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi Pan dr Tomasz Szankin. Na w/w spotkaniu NSZZ Pracowników Policji reprezentowany był przez Małgorzatę Lewicką Przewodniczącą KKW oraz Wiceprzewodniczącą KKW Lucynę Jaworską-Wojtas. Najistotniejszym tematem spotkania była sprawa powołania Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników zgodnie z podpisanym Porozumieniem w dniu 26 września 2018 r.

W trakcie spotkania dwie reprezentatywne organizacje związkowe działające w Policji tj. NSZZ PP i ZZ PP przedstawiły Panu Ministrowi zasadność powołania przedmiotowego Zespołu z wyodrębnieniem osobno dla pracowników Policji, którzy to do chwili obecnej nie mają uregulowanego swojego statusu prawnego.

Wobec powyższego Pan Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w MSWiA zaproponował powołanie podzespołów osobno dla każdej ze służb. W skład naszego Zespołu weszli ze strony związkowej: Małgorzata Lewicka Przewodnicząca KKW NSZZ PP, Lucyna Jaworska-Wojtas Wiceprzewodnicząca KKW NSZZ PP, Danuta Hus Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZ PP, Joanna Stec-Trzpil Wiceprzewodnicząca KK ZZ PP, Barbara Szerlowska-Heman Wiceprzewodnicząca ZK ZZP MSWiAP, Jerzy Szwed Wiceprzewodniczący NZZP Zarządu Krajowego oraz Iwona Adamczyk-Rosinka Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji, ABW, Straży Granicznej, która na tak istotnym spotkaniu nie była obecna, oraz przedstawiciele MSWiA i przedstawiciel KGP.

Z chwilą powołania przez MSWiA aktem prawnym w/w Zespołu rozpocznie on swoje prace zgodnie z zapisami zawartymi w POZROZUMIENIU z dnia 26 września 2019 r. Kolejne posiedzenie naszego Zespołu zaplanowane zostało na 12 kwietnia 2019 r., w trakcie którego omówione zostaną między innymi sprawy dot. uregulowania zapisów ustawy za pracę w warunkach szkodliwych dla pracowników Policji zatrudnionych w laboratoriach kryminalistyki, opracowania przez Zespół wspólnego stanowiska dotyczącego realizacji podwyżki wynagrodzeń w 2020 r. dla pracowników Policji oraz omówienia przysługującego dodatku dla urzędników mianowanych w zakresie rozważenia zrekompensowania tych środków z oszczędności występujących w jednostkach Policji.

Na koordynatora przedmiotowego Zespołu wybrano Przewodnicząca KKW Małgorzatę Lewicką.