Spotkanie strony związkowej w MSWiA

W dniu 17 czerwca 2020 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się długo wyczekiwane spotkanie przedstawicieli związków zawodowych reprezentujących pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych i administracji z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  Panem Maciejem Wąsikiem. W spotkaniu również uczestniczył Pełnomocnik MSWiA  ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Pan Edward Zaremba. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentowała Bożena Cichorska Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej. NSZZ PP.

W trakcie spotkania przedstawiciele organizacji związkowych przedstawili aktualną sytuację i problemy pracowników cywilnych podległych MSWiA, szczególnie zwracając uwagę na bardzo niskie wynagrodzenia tej grupy zawodowej w odniesieniu do innych urzędów.

Zebranych zapewniono, iż jesienią powinny rozpocząć się prace nad nowym programem „modernizacyjnym” dotyczącym rozwoju służb mundurowych. Program podobnie jak obecny, będzie ukierunkowany na proces inwestycyjny oraz dofinansowanie służby. Z uwagi na niskie płace naszej grupy zawodowej również to zagadnienie na się znaleźć w nowym programie.

Ponowne także otrzymaliśmy zapewnienie ze strony Pana Ministra, że w służbach mundurowych nie planuje się zwolnień pracowników jak również redukcji etatów, ani zmniejszania wynagrodzeń. W 2020 roku budżet Policji zostanie na pierwotnym poziomie.

Podczas spotkania poruszony został temat prac powołanego w zeszłym roku „Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczącym pracowników”. Pan Minister jest poinformował że przeciwnikiem powoływania takich zespołów gdyż ich prace są powolne, mozolne rozwleczone w czasie i do niczego nie prowadzą. W ocenie Pana Ministra dużo lepszą formą jest bieżąca współpraca polegająca na przekazywaniu przez stronę związkową konkretnych propozycji zmian, które można uregulować rozporządzeniami lub ustawami.

Podczas zebrania, omówiony został również temat ujednolicenia przepisów dotyczących pracowników Policji oraz funkcjonariuszy pracujących w laboratoriach kryminalistycznych. Strona związkowa ponownie zasygnalizowała, iż wiele problemów dotyczących naszej grupy zawodowej można by rozwiązać poprzez wpisanie pracowników Policji do ustawy o Policji. Niestety Pan Minister przeciwny jest takiemu rozwiązaniu, ponieważ w jego ocenie zmieniłoby to pragmatykę, czyli przepisy określające prawa i obowiązki pracowników związanych z wykonywaniem czynności służbowych.

Na zakończenie spotkania został poruszony temat dotyczący nagród z okazji Święta Policji, które w latach ubiegłych były dodatkowo przyznawane dla pracowników Policji z budżetu MSWiA. Zebrani w odpowiedzi usłyszeli, iż ze względu na trudną sytuację budżetu związaną z pandemią COVID-19 najprawdopodobniej takich środków nie otrzymamy.

Po intensywnym i merytorycznym spotkaniu, strona związkowa uzgodniła wstępnie kolejny termin spotkania oraz zobowiązała się przygotować i przekazać Panu Ministrowi tematy, które chciałaby na poruszyć i omówić podczas następnego spotkania.