Odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju i Finansów

W dniu 31 maja 2017 roku Ministerstwo Rozwoju i Finansów udzieliło odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji na temat planowanych wzrostów wynagrodzeń pracowników Policji na rok 2018. Niestety pismo nadesłane z ministerstwa nie zawiera żadnych konkretnych i wiążących informacji ze względu na cyt. obowiązujące regulacje prawne związane z planowaniem wynagrodzeń wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na dany […]

Pismo Szefa Służby Cywilnej

W załączeniu prezentujemy pismo skierowane przez Szefa Służby Cywilnej w odpowiedzi na wniosek o podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji płacowej pracowników Policji. W piśmie tym Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański opisuje poszczególne etapy procesu przygotowania projektu ustawy budżetowej pod kątem części dotyczącej wynagrodzeń członków KSC. Ponadto wyraża pogląd, że stwierdzenie o pogłębianiu się dysproporcji […]

Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 15 maja br. Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji skierowała do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat działań podjętych w sprawie usunięcia przepisów prawa naruszających zasadę równego traktowania pracowników KSC wykonujących takie same obowiązki, jak funkcjonariusze Policji. Pismo z dnia 15 maja 2017 roku 

Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W załączeniu prezentujemy pismo skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka dot. wniosku o likwidację Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA. Sprawa dotyczy m.in. zarzutów Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych o nieefektywności działania obecnego Forum i wniosku o utworzenie w to miejsce „Forum Dialogu Społecznego do Spraw Służb Mundurowych przy Radzie Ministrów”. Przedmiotowy wniosek świadczy […]