Debata o sytuacji pracowników Policji

W dniu 15 listopada br. NSZZ Pracowników Policji organizuje Debatę poświęconą sytuacji pracowników Policji. Celem debaty będzie zwrócenie uwagi na nierówne traktowanie funkcjonariuszy i pracowników Policji wykonujących te same zadania. Jak wiemy sytuacja ta ma szczególne odzwierciedlenie w wysokości wynagrodzeń, jak również w warunkach pracy. Jedynie uregulowanie prawne statusu prawnego pracowników Policji jako grupy zawodowej […]

Opinia w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

W dniu 6 października br. Kancelaria Prawnicza Kijewski-Graś w imieniu NSZZ Pracowników Policji opracowała opinię w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2018 rok. Podstawowym postulatem przedstawionym w przedmiotowej opinii jest negatywna ocena zapisów prowadzących do zamrożenia płac w sektorze budżetowym. Brak waloryzacji wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej kontynuowany od 2010 roku […]

Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W odpowiedzi na pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 września br. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 29 września br. zostało skierowane kolejne pismo dot. projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Z informacji przedstawionych przez Ministra Rozwoju i Finansów wynika, że w Komendach Wojewódzkich i Powiatowych Policji wypłacane pracownikom wynagrodzenie było […]

Wynagrodzenia dla pracowników Policji za pracę w godzinach nadliczbowych

W związku z toczącym się od dłuższego czasu przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowaniem na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dot. stwierdzenia niezgodności z Europejską Kartą Społeczną m.in. przepisów regulujących stosunek pracy pracowników Policji, a w szczególności dot. wynagradzania członków KSC za pracę w godzinach nadliczbowych w dniu 28 września Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji skierowała do Marszałka […]