Kierunki prac Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego

W dniu 10 kwietnia 2017 roku Małgorzata Lewicka – Koordynator Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA ds. statusu pracowników cywilnych zatrudnionych w służbach zwróciła się pismem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z informacją o planowanych dalszych kierunkach prac. Kierunki te obejmują m.in. następujące kwestie: uregulowanie kryteriów oceny i odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników; wprowadzenie dodatków za […]

Dni wolne od pracy w urzędach

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem podpisanym przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dni: 2 maja, 16 czerwca oraz 14 sierpnia br. będą dniami wolnymi od pracy dla pracowników administracji. Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji centralnej oraz terenowej. Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), […]

Pismo do MSWiA w sprawie dot. niewykorzystanych środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń

W dniu 30 marca br. Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji zwróciła się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka z prośbą o udzielenie informacji w sprawie pozostałych i niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń. Pytanie to spowodowane jest obawami o konieczność zwrotu przez jednostki Policji niewykorzystanych środków, szczególnie tych pochodzących z oszczędności do […]

Konferencja dot. realizacji Programu Modernizacji Policji

W dniu 29 marca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyła się Konferencja dotycząca przedstawienia procesu wdrożenia i realizacji „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu na lata 2017 – 2020” oraz zasad podziału środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń Pracowników Policji. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Przewodniczącej Wojewódzkiego Zarządu […]

Wypracowanie zasad podziału środków na podwyżki wynagrodzeń w 2019 roku

W dniu 21 lutego 2017 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński skierował do Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Pismo w sprawie potrzeby wypracowania zasad podziału środków finansowych przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji w 2019 roku. Zgodnie z sugestią Wiceministra Jarosława Zielińskiego istnieje potrzeba rozszerzenia składu Grupy Roboczej i powołanie […]