Pismo dotyczące realizacji podwyżek w 2020 roku.

Realizując oczekiwania pracowników, dnia 16 stycznia 2020 roku Przewodnicząca KKW NSZZ PP – kol. Bożena Cichorska, wystąpiła z pismem do kierownictwa Policji o przekazanie informacji na temat zasad realizacji regulacji podwyżki płac dla pracowników, która to zapewniona już była w podpisanym porozumieniu z dnia 26 września 2018 roku, miedzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a stroną związkową.

Poniżej przedstawiamy pismo, które zostało skierowane do gen. insp. dr Jarosława Szymczyka. Po otrzymaniu odpowiedzi, natychmiast zamieścimy ją na stronie internetowej.