Projekt nowelizacji ustawy o Policji

Uprzejmie informujemy, że cały czas trwają prace nad projektem nowelizacji zapisów ustawy o Policji, mające na celu zabezpieczenie interesów pracowników Policji. Poniżej przedstawiamy treść komunikatu w tej sprawie, opracowanego przez Przewodniczącą Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji Małgorzatę Lewicką:

„W wyniku starań Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej  NSZZ Pracowników Policji powstał projekt nowelizacji ustawy o Policji, który ma na celu  polepszenie warunków zatrudnienia pracowników Policji, a także uregulowanie ich sytuacji prawnej, poprzez uporządkowanie w jednym akcie prawnym, dotyczących ich przepisów. Proponowane zmiany mają określić obowiązki oraz zwiększyć przywileje, jakie przyznane zostały pracownikom Policji na mocy ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Nowelizacja określa przede wszystkim kryteria, według których wypłacane jest wynagrodzenie pracowników Policji, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pracownikach urzędów państwowych. Uściśla, że wysokość wynagrodzenia powinna być uzależniona  od stanowiska, kwalifikacji zawodowych oraz stażu pracy. Pracownik Policji, który wykazuje inicjatywę oraz sumienność powinien być awansowany na wyższe stanowisko lub do wyższej grupy wynagrodzenia.
Projekt nowelizacji ustawy wprowadza szczegółowe wymagania, jakie powinna spełniać osoba zatrudniona jako pracownik Policji, takie jak pełnoletniość, pełną zdolność do czynności prawnych, niekaralność, wykształcenie odpowiednie do zajmowanego stanowiska, rękojmia zachowania tajemnicy służbowej.
Postuluje się także wprowadzenie dodatkowej nagrody jubileuszowej dla pracowników Policji nie objętych mnożnikowych systemem wynagradzania po 45 latach pracy w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego. Ze względu na wydłużenie wieku emerytalnego do 67 lat w nowelizacji zaproponowane zostało wprowadzenie nowej nagrody jubileuszowej dla wszystkich pracowników Policji po przepracowaniu 50 lat pracy, w wysokości 600% wynagrodzenia miesięcznego. Ponadto projektodawca zaproponował wprowadzenia dodatkowej nagrody jubileuszowej za wieloletnią pracę dla pracowników Policji zatrudnionych jako nauczyciele w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, ośrodkach szkolenia i szkołach Policji, na kształt nagrody jubileuszowej jaka przysługuje nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela.
Nowym rozwiązaniem jest także przyznanie pracownikom Policji, wykonującym pracę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia corocznego płatnego urlopu dodatkowego dotyczy to pracowników  zatrudnionych w laboratoriach kryminalistyki.
Projektowane zmiany Ustawy o Policji są również zawarte zapisy, dotyczące również uprawnienia do zwrotu kosztów dojazdu do pracy z  innej miejscowości dla pracowników Policji wynikają z przyznania takich świadczeń funkcjonariuszom.
Projekt nowelizacji ustawy o Policji powstał, ponieważ pomimo iż pracownicy Policji wykonują swoje obowiązki w trudnych, a niejednokrotnie tych samych warunkach, co funkcjonariusze,  ich praca jest niżej wynagradzana oraz nie mogą oni korzystać z takich samych przywilejów. Co więcej, brakuje regulacji ustawowej, szczegółowo określającej zasady ich zatrudnienia”.

Pismo skierowane do Przewodniczącego Komisji Spraw Wewnętrznych w sprawie procesu legislacji projektu nowelizacji ustawy o Policji pdf