Rzecznik interweniuje w MSWiA w sprawie pracowników Policji

W dniu 14 października 2022 roku dwie reprezentatywne organizacje związkowe:Związek Zawodowy Pracowników Policji oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji zwróciły się do Pana Marcina Wiącka Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencję w sprawie pracowników Policji.
Wynikiem naszego apelu były wizytacje jednostek Policji przeprowadzone przez przedstawicieli RPO,gdzie pracownicy Policji wskazywali na problemy opisane we wniosku przygotowanym przez wymienione organizacje związkowe, szczególnie w zakresie niskich wynagrodzeń, braku ścieżki rozwoju zawodowego oraz braku jednorodnych regulacji ustawowych.
Po przeanalizowaniu sytuacji naszej grupy zawodowej Rzecznik Praw Obywatelskich, w tym po uwierzytelnieniu zgłoszonych przez ZZPP i NSZZPP problemów,
podjął decyzję o zwróceniu się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustosunkowania się do zgłoszonych zagadnień.
Poniżej zamieszczamy link do wystąpienia RPO.