Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dot. pracowników szkół Policji

Z dniem 03.11.2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Zgodnie z jego treścią pracownikom szkół Polska Policja przysługiwać będzie, z chwilą przejścia na rentę lub emeryturę, po przepracowaniu co najmniej 20 lat, odprawa pieniężna w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, a także osoby o stażu pracy 45 lat, będą nabywały prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości 400% miesięcznego wynagrodzenia.

Prace nad tą problematyką kilka lat temu podjął Zespół, tzw.”Dobrych Praktyk”, powołany w Komendzie Głównej Policji, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych reprezentujące pracowników Policji, a po wstępnym skonstruowaniu zasad i ujęciu ich w projekcie, prace nad tym tematem były kontynuowane w zespole problemowym MSWiA.

Wynikiem finalnym powyższych prac, na wniosek MSWiA, jest poniższa zmiana Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Treść rozporządzenia 👇
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp…

#pracownikpolicji #policja #nszzpp
#nszzpracownikowpolicji