Uroczystość wręczenia aktu powołania na Komendanta Głównego Policji

Dzisiaj – 21. marca 2024 r. – w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie przy ul. Orkana 14 – odbyła się uroczystość nominacji (pełniącego dotychczas obowiązki) na Komendanta Głównego Policji -insp. Marka Boronia. Wydarzenie to miało szczególne znaczenie, gdyż odbyło się w obecności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pana Marcina Kierwińskiego oraz Sekretarza Stanu w MSWiA – Czesława Mroczka. W wydarzeniu wzięli również udział liczni gości związani z bezpieczeństwem publicznym i administracją państwową, w tym Kierownictwo Służbowe i Przedstawiciele wszystkich Organizacji związkowych związanych z resortem. Z ramienia NSZZ Pracowników Policji w uroczystości udział wzięła Wiceprzewodnicząca KKW NSZZ PP – Anna Kwasiborska.

Ceremonia rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12:00, a uroczystość poprzedziło złożenie meldunku Panu Ministrowi SWiA, wprowadzenie Sztandaru Komendy Głównej Policji, odegranie hymnu państwowego, przedstawienie historii przebiegu służby insp. Marka Boronia oraz odczytanie aktu Prezesa Rady Ministrów o powołaniu na stanowisko Komendanta Głównego Policji.

Jako pierwszy głos zabrał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który podkreślił wagę odpowiedzialności, jaką ponosi nowy Komendant w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom oraz utrzymania porządku publicznego, jak i jego roli zmierzającej do odnowy i poprawy wizerunku Policji.

Następnie Komendant Główny Policji wygłosił swoje przemówienie, w którym podziękował ministrom SWiA za zaufanie i ważne wspólne działania na rzecz Formacji, jak też przedstawił swoją wizję pracy oraz priorytety, które zamierza realizować na stanowisku. Podkreślił konieczność współpracy między różnymi organami administracji państwowej oraz społeczeństwem w celu skutecznego budowania dobrego wizerunku Policji, a przede wszystkim przeciwdziałania przestępczości i utrzymania bezpieczeństwa publicznego. Następnie Komendant Główny Policji – insp. Marek Boroń powtórzył słowa Roty ślubowania, podkreślając uprzednio, iż w jej słowach zawarte jest wszystko to, czym będzie kierował się zarządzając polską Policją.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości odbyło się krótkie spotkanie, podczas którego goście (w tym przedstawicielka NSZZ PP) mieli sposobność osobistego złożenia gratulacji Panu Komendantowi z okazji mianowania na to zaszczytne, ale i niezwykle odpowiedzialne stanowisko, jak też możliwość rozmowy na tematy związane z bezpieczeństwem publicznym i administracją państwową.

#nszzpp #nszzpracownikówpolicji
#policja #pracownikpolicji #kgp
Zdjęcie: MSWiA