Obchody Święta Policji w Szkole Policji w Pile

W dniach 25-26 lipca w Szkole Policji w Pile odbyły się uroczystości związane z obchodami 98. rocznicy powstania polskiej Policji. W uroczystej zbiórce, która odbyła się pod honorowym patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.
25 lipca w auli Szkoły Policji w Pile odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji, podczas której funkcjonariusze oraz pracownicy pilskiej Szkoły Policji otrzymali z rąk Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka i Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej, odznaczenia, wyróżnienia, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Piechowiak, Prezydent Miasta Piły dr Piotr Głowski, Wicestarosta Pilski Stefan Piechocki, etatowy członek zarządu Powiatu Pilskiego Przemysław Pochylski, Prokurator Rejonowy w Pile Magdalena Roman, p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, emerytowani Komendanci i Zastępcy Komendantów Szkoły Policji w Pile, przedstawiciele służb mundurowych wojska, straży pożarnej, straży granicznej i żandarmerii wojskowej, komendanci powiatowi województwa wielkopolskiego, Kapelan Pilskiej Policji ks. Antoni Tofil, przedstawiciele pilskich szkół i uczelni, Komendant Hufca ZHP w Pile hm. Grzegorz Rzymski oraz ks. kpt. Tomasz Wola, kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy Szkoły Policji w Pile.

Święto Policji jest świętem wszystkich osób związanych z tą formacją. Wśród nagrodzonych, wyróżnionych i awansowanych z okazji wczorajszych obchodów znaleźli się nie tylko funkcjonariusze Szkoły Policji, ale również pracownicy Policji.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali:

Medalem Złotym „Za Długoletnią Służbę”:

Renata Birecka – specjalista Wydziału Finansów
Anita Budna – pomoc kuchenną Sekcji Żywnościowej
Ewa Kryszewska-Rzanny – starszy bibliotekarz Sekcji Prezydialnej
Elżbieta Politowska – samodzielny referent Wydziału Zaopatrzenia
Medalem Srebrnym „Za Długoletnią Służbę”:

podinspektor Zbigniew Bogusz – starszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczony został:

Medalem Brązowym „Za Długoletnią Służbę”:

aspirant Mariusz Cichy – młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej

Na podstawie art. 2 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji (Dz.U. nr 70, poz. 726) – za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, Brązowy Medal za Zasługi dla Policji otrzymał:

komisarz Sebastian Wegner – wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uhonorował brązową odznaką „Zasłużony Policjant” trzech funkcjonariuszy naszej szkoły:

komisarza Marcina Kolasińskiego – młodszego wykładowcę Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych
komisarza Wojciecha Kura – dowódcę kompanii Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia
aspiranta sztabowego Marcina Mańczaka – młodszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej

Rozkazem personalnym nr 2827 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lipca 2017 r., na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.) – z dniem 24 lipca 2017 r., przedterminowo mianowani zostali:

na stopień nadkomisarza policji:

komisarz Michał Zielonka – zastępca kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych
na stopień komisarza policji:

podkomisarz Paweł Leśniewski – młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej
na stopień aspiranta policji:

młodszy aspirant Rafał Gruszczyński – asystent Wydziału Zaopatrzenia

Rozkazem personalny nr 2903 z dnia 12 lipca 2017 r. Komendanta Głównego Policji, na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. – z dniem 24 lipca 2017 r. mianowani zostali:

na stopień młodszego inspektora policji:

podinspektor Robert Kreczmer – naczelnik Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia
na stopień podinspektora policji:

nadkomisarz Leszek Bieliński – wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej
nadkomisarz Pawła Holeksa – wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej
nadkomisarz Ewa Mańka – wykładowca Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia

Rozkazem personalnym nr 116 z dnia 16 lipca 2017 r. Komendanta Szkoły Policji w Pile, na podstawie art. 48 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1782 z późn. zm.) w związku z paragrafem 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. nr 145, poz. 1017 z późn. zm.) – z dniem 24 lipca 2017 r. mianował:

na stopień nadkomisarza policji:

komisarza Sławomira Banacha – starszego wykładowcę Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych
komisarza Marcina Druszcza – zastępcę naczelnika Wydziału Zaopatrzenia
komisarza Mariusza Miernowskiego – kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych
komisarz Ewę Polewską-Strug – młodszego wykładowcę Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia

na stopień komisarza policji

podkomisarza Marcina Kolasińskiego – młodszego wykładowcę Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

na stopień aspiranta sztabowego policji:

starszą aspirant Alicję Baranowską – młodszego wykładowcę Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia
starszego aspiranta Krzysztofa Bartkowiaka – asystenta Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych
starszego aspiranta Marcina Mańczaka – młodszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej

na stopień starszego aspiranta policji:

aspirant Agnieszkę Kuszyk – młodszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej
aspiranta Karola Patyniaka – dowódcę kompanii Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia

na stopień aspiranta policji:

młodszą aspirant Magdalenę Gruszczyńską – młodszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej
młodszego aspiranta Grzegorza Klinowieckiego – asystenta Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych
młodszego aspiranta Tomasza Ptaka – instruktora Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych
młodszego aspiranta Tomasza Świtkowskiego – młodszego wykładowcę Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych
młodszą aspirant Monikę Tuczyńską – młodszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej
młodszego aspiranta Łukasza Wiśniewskiego – młodszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej
młodszego aspiranta Przemysława Zublewicza – młodszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej

na stopień sierżanta sztabowego policji:

starszego sierżanta Radosława Słabaczewskiego – młodszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk postanowił uhonorować nagrodami pieniężnymi wyróżniających się funkcjonariuszy i pracowników Szkoły, wśród których znaleźli się:

komisarz Adriana Niemczuk-Gorgoń – wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej
komisarz Kamil Patyniak – młodszy wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych
starszy sierżant Jakub Rzepka – specjalista Sekcji Teleinformatyki
podinspektor Wojciech Thiel – starszy wykładowca Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia
podinspektor Aneta Wróblewska – ekspert Wydziału Kadr
Jacek Jahns – główny specjalista Wydziału Zaopatrzenia
Roman Sławiński – konserwator urządzeń technicznych Wydziału Zaopatrzenia
Anna Adamkiewicz – sprzątaczka Wydziału Zaopatrzenia
Dorota Turowska – specjalista Wydziału Kadr
Marta Wojdyło – specjalista Wydziału Finansów

Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska postanowiła uhonorować nagrodami pieniężnymi oraz listami gratulacyjnymi wyróżniających się pracowników Szkoły:

Katarzynę Arentewicz – specjalistę Sekcji Żywnościowej
Annę Dąbrowę – starszego referenta Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych
Waldemara Hałuję – specjalistę Sekcji Prezydialnej
Grażynę Jankiewicz – specjalistę Wydziału Kadr
Beatę Kąckowską-Szklarz – specjalistę Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia
Waldemara Mączkę – specjalistę Sekcji Teleinformatyki
Elżbietę Politowską – samodzielnego referenta Wydziału Zaopatrzenia
Jakuba Sztekel – głównego specjalistę Wydziału Zaopatrzenia
Mariolę Szymków – kasjera Wydziału Finansów
Joannę Walasek – specjalistę Sekcji Żywnościowej
Edytę Zdrenkę – specjalistę Wydziału Zaopatrzenia

Komendant Szkoły insp. Beata Różniak-Krzeszewska wyróżniła listami gratulacyjnymi za dotychczasową wzorową postawę podczas pobytu w szkole, sumienne i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań oraz umiejętne godzenie obowiązków służbowych z chęcią niesienia pomocy potrzebującym, następujących policjantów – słuchaczy:

posterunkową Martę Praską
posterunkową Joannę Stefańską
posterunkową Karolinę Skupińską
posterunkowego Patryka Szulca
posterunkową Annę Wilczko

Ponadto, uchwałą nr 84 z dnia 1 grudnia 2016 r. Krajowa Komisja Wykonawcza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji nadała:

Odznakę Honorową

inspektor Beacie Różniak-Krzeszewskiej – Komendant Szkoły Policji w Pile
Złotą Odznakę Honorową

Elżbiecie Smęt – specjaliście Wydziału Finansów

Po nominacjach odczytany został list pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, skierowany na ręce Komendanta Szkoły Policji w Pile. Następnie gratulacje, podziękowania i życzenia z okazji Święta Policji dla kierownictwa, kadry, funkcjonariuszy oraz pracowników Szkoły Policji w Pile wygłosili: Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Piechowiak, Prezydent Miasta Piły dr Piotr Głowski oraz Wicestarosta Pilski Stefan Piechocki. Serdeczne słowa podziękowania oraz bukiet kwiatów na ręce pani Komendant insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej złożyli przedstawiciele nagrodzonych i awansowanych.

We wtorek rano Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska oraz Zastępca Komendanta insp. Roman Gryczka w asyście kadry kierowniczej Szkoły złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą poległych na służbie policjantów.

Po obchodach odbywających się na terenie Szkoły, 26 lipca w Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Pile odbyła się msza z udziałem funkcjonariuszy, pracowników i słuchaczy Szkoły Policji w Pile oraz Komendy Powiatowej Policji w Pile, którą poprowadził Kapelan Pilskiej Policji ksiądz Antoni Tofil.

Źródło: www.policja.pl