Postanowienie Sądu Apelacyjnego

W dniu 13 kwietnia br. do Kancelarii Kijewski Graś Sp. k. wpłynęło postanowienie z Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny (dot. sygn. akt I Acz147/18), z którego wynika, że po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2018 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Małgorzaty Lewickiej – reprezentanta grupy w postępowaniu grupowym przeciwko Skarbowi Państwa – Radzie Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministrowi Finansów o zapłatę na skutek zażalenia powódki na  postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017 roku (sygn. akt. XXIV C339/15) w przedmiocie ustalenia składu grupy. Sąd Apelacyjny na swym posiedzeniu zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, iż ustalił że w skład grupy roboczej reprezentowanej przez Małgorzatę Lewicką wchodzą osoby, które przystąpiły w drugim terminie składania wniosków o zwrot odszkodowania za brak waloryzacji.
Jest to wielki sukces dla NSZZ Pracowników Policji. Zachęcamy do zapoznania się z treścią orzeczenia.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia br.