INFORMACJA

Niezależny Samorządy Związek Zawodowy Pracowników Policji informuje o obecnych pracach nad wzrostem wynagrodzeń pracowników Policji.
Członkinie Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji uczestniczą w każdym posiedzeniu komisji sejmowych, które dotyczą naszej grupy zawodowej. Prowadzą szeroko zakrojoną kampanię informacyjną dot. pracowników Policji wśród parlamentarzystów.
Zgodnie z postanowieniami Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 02.12.21r. członkinie Porozumienia,będą uczestniczyć w pracach zespołu ds. Dezyderatu, który uzyskał aprobatę znakomitej większości zebranych posłów (ponad podziałami).
W dniu 03.12.21r. na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych poprawka nr 563 w/s wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji została odrzucona (24 głosów przeciw,21 za), jednak posłowie projektodawcy złożą tę poprawkę raz jeszcze jako projekt mniejszości. Poprawka ta będzie poddana pod głosowanie 17.12.21r. na 44 posiedzeniu Sejmu RP.
W dalszym ciągu trwają spotkania ze stroną służbową dot. sporów zbiorowych. Obecnie ,z uwagi na brak sztywno określonych w Ustawie o Rozwiązaniu Sporów Zbiorowych ram czasowych, jesteśmy na różnych etapach tej formy walki o nasze wynagrodzenia (rokowania,mediacje). Dążymy do jak najsprawniejszego przeprowadzenia tego procesu w każdej jednostce organizacyjnej Policji, gdzie zostały złożone nasze żądania.
Nie ustajemy w walce o nasze wynagrodzenia prowadząc bezpośrednie rozmowy z Szanownymi Posłami i Posłankami, do czego zachęcamy również wszystkich pracowników Policji.
Jednocześnie – ponownie – i nieustannie, składamy wielkie podziękowania wszystkim politykom, bez względu na reprezentowane ugrupowania polityczne, za wstawianie się w naszej sprawie.
Dziękujemy również wszystkim pracownikom Policji za dotychczasowe wsparcie i działanie na korzyść naszej grupy zawodowej.