Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych – 02.12.2021 r. + transmisja

2 grudnia 2021 r. to kolejny dzień POSIEDZENIA KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH, w którym wzięły udział Członkinie Porozumienia związków zawodowych, w tym z naszej Organizacji NSZZ Pracowników Policji w osobach – Anna Kwasiborska i Krystyna Maculewicz.
W dniu dzisiejszym posiedzenie tejże sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, poświęcone zostało drugiemu czytaniu Projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej… w latach 2022 – 2025” oraz – umieszczonemu w pkt. 4. programu obrad – projektowi dezyderatu w sprawie pracowników Policji. Pomysł stworzenia tego Dezyderatu powstał na poprzednich posiedzeniach Komisji, a wniosek formalny o jego sporządzeniu (ponad podziałami ugrupowań) został złożony przez Pana Posła Tomasza Zimocha w dniu 26 października.
Dezyderat ten jest efektem ciągłego uczestnictwa z naszej strony, ze strony Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji oraz zasadnych i podpartych merytorycznymi danymi wypowiedziami jego przedstawicielek, które rzetelnie informowały parlamentarzystów o sytuacji płacowej naszej grupy zawodowej.
Dziś w czasie dyskusji na temat projektu Dezyderatu, głos zabierało wiele osób – Pań i Panów Posłów – ale najdalej idący wniosek formalny w kwestii tego dokumentu złożył Pan Poseł Jarosław Zieliński, który wniósł o powołanie Zespołu, mającego na celu dopracowanie treści zapisów Dezyderatu, w tym wartości/wysokości środków realnych do wprowadzenia tychże w życie z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń pracowników Policji, jak też wprowadzenie zasad „programu” naprawczego dla – ogólnie to określę – polityki uzdrowienia naszej sytuacji płacowej i zawodowej. Wniosek został poddany głosowaniu i uzyskał aprobatę znakomitej większości zebranych posłów (ponad podziałami), co oznacza, że został przyjęty przez Komisję i możemy spodziewać się dalszego, dobrego dla nas, ciągu tych prac. Nadto Pan Poseł Zieliński w swoim wystąpieniu wspomniał też o swojej akceptacji wobec pomysłu organizacji związków zawodowych, dotyczącej konieczności umieszczenia nas w zapisach Ustawy o Policji.
Dlatego nadal serdecznie zapraszamy Was do śledzenia prac – naszych, jak i – a może przede wszystkim – parlamentarzystów, w tym kolejnych działań oraz wypowiedzi związków zawodowych, jak i podczas (tematycznych naszym sprawom pracowniczym) sejmowych komisji i podkomisji.
Jednocześnie – ponownie – i nieustannie, składamy wielkie podziękowania wszystkim politykom, bez względu na reprezentowane ugrupowania polityczne, za wstawianie się w naszej sprawie.
Wszystkim z serca dziękujemy w imieniu najniżej wynagradzanych w całej administracji rządowej pracowników Policji.