INFORMACJA

Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji, którego członkiem jest NSZZ Pracowników Policji, zwróciło się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o spełnienie ustawowych praw związków zawodowych – prawa do uczestniczenia w procesie tworzenia zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.
Jednocześnie przypominamy, że wzrost wynagrodzeń pracowników Policji w 2022 roku nastąpi na podstawie:
– Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.21r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022r.,
– Ustawy budżetowej na rok 2022
– Ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji (…) w latach 2022-2025”
Rozporządzenie Rady Ministrów w/s wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (..) w 2022r. obliguje każdego pracodawcę do sporządzenia aneksów do umów o pracę tym pracownikom, którego wynagrodzenie na dzień 01.01.22r. nie osiąga wartości 3010zł. Nadmieniamy, że wynagrodzenie pracowników Policji składa się z różnych elementów, dlatego wartość kwotowa, o którą wzrosną wynagrodzenia z tego tytułu jest sprawą indywidualną.
Ustawa budżetowa nadal jest pro cedowana, zostanie rozpatrzona na 35 posiedzeniu Senatu RP w dniu 11 stycznia 2022r. a następnie trafi pod obrady Sejmu RP. Z uwagi na niezakończony proces legislacyjny wspomnianej ustawy nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić środków przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji. Obecnie możemy je wyłącznie szacować i wstępnie w Porozumieniu oceniamy, że wartości te mogą kształtować się na poziomie ok.7,5% (uwzględniając wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej – 4,4%).
Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji (…) w latach 2022-2025” została w dniu 22 grudnia 2021r. podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Ustawa ta gwarantuje podwyżkę w kwocie 356zł brutto/etat. Kwota ta zostanie pomniejszona o środki na nagrodę roczną oraz o 5% wartości na tzw. wydatki relacjonowane (3% odpis na fundusz nagród, nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.). Ostatecznie wartość, jaka zostanie do rozdysponowania to 312zł brutto/etat, jednakże na dzień dzisiejszy nie znamy zasad i decyzji, które będą zastosowane przy szczegółowym rozdziale środków z tej ustawy.
W związku z powyższym, jak wspominaliśmy na wstępie Porozumienie zwróciło się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem, na który mamy nadzieję uzyskamy pilną odpowiedź.
Przypominamy również, iż zgodnie ze słowami Pana Wiceministra Wąsika, w drugiej połowie stycznia b.r. odbędzie się kolejne spotkanie z kierownictwem MSWiA w sprawie nowych rozwiązań systemowych dotyczących wszystkich pracowników służb mundurowych, w tym pracowników Policji.