Komunikat

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji informuje, iż w dniu 12.01.22r. odbyło się posiedzenie komisji senackiej – Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Przedmiotem prac była Ustawa Budżetowa na rok 2022. Podczas obrad komisji pod głosowanie poddane były zgłoszone poprawki, m.in poprawka nr 5 w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej o wartość 300 mln złotych. Wspomniana poprawka uzyskała poparcie komisji (za – 5, przeciw – 4, nikt się nie wstrzymał).
W dniu 12.01.22r. na 35 posiedzeniu Senatu RP Wysoka Izba wysłuchała sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, które przedstawił Pan Senator Kazimierz Kleina. Senator sprawozdawca wniósł o przyjęcie Ustawy Budżetowej na rok 2022r. wraz ze zgłoszonymi poprawkami.
Wysoka Izba, po wielogodzinnych i burzliwych obradach, podjęła głosowania nad zgłoszonymi poprawkami do Ustawy budżetowej na 2022 rok.
Poprawka nr 5 – głosami za 53, przeciw – 45, wstrzymało się – 2, została przyjęta przez Senat RP.
Teraz w toku procesu legislacyjnego Ustawa Budżetowa na 2022 rok ponownie trafi pod obrady Sejmu RP.
Nie znamy jeszcze daty obrad Sejmu, jednakże żywimy nadzieję (albowiem ta żyje do końca), że Szanowne grono Pań i Panów posłów przychyli się do stanowiska Senatu RP i zagłosuje za przyjęciem Ustawy Budżetowej na 2022 rok wraz z wniesionymi poprawkami.