Komunikat z posiedzenia Podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa

Dzisiaj 26 maja 2023 roku o godz. 12:00 w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw modernizacji Policji (…) pt. „Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na temat statusu prawnego,
zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników
cywilnych w formacjach resortu spraw
wewnętrznych i administracji oraz perspektywy
zmian w tym zakresie.”

Link do posiedzenia:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PlanPosKom.xsp?view=1…

Dziękujemy Podkomisji za pełne zrozumienie problemów wynagrodzeń pracowników Policji i za umożliwienie wypowiedzenia się przedstawicielom organizacji związkowych walczących o nasze podwyżki.

Zgodnie z ustaleniami podejmujemy się przygotować, wspólnie, ponad podziałami, postulaty do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o, jeszcze w bieżącym roku, wygospodarowanie środków na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji. Wskażemy źródło ich finansowania i propozycje zmian ustawowych jak najkorzystniejszych z punktu widzenia wszystkich pracowników Policji, tych na stanowiskach w służbie cywilnej i tych niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Przed nami dużo pracy, w bardzo krótkim czasie.