Wnioskujemy o ujednolicenie systemu – obieg dokumentów jawnych

W dniu dzisiejszym zwróciliśmy się do insp. Marka Boronia p.o. Komendanta Głównego Policji z prośbą o rozważenie wdrożenia w skali kraju jednolitego systemu do elektronicznego obiegu dokumentacji jawnej w Polska Policja.

Optymalizacja wykorzystania systemów elektronicznych w realizacji zadań szeroko pojętej administracji publicznej jest nieodłącznym elementem postępu informatycznego. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że jednym z priorytetów działania Policji jest zwiększenie skuteczności jej działania poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Wprowadzenie takiego systemu umożliwiłoby osiągnięcie długofalowych korzyści m.in.: poprawę funkcjonowania Policji, wzrost efektywności pracy/służby pracowników/policjantów, utworzenie jednolitych mechanizmów wymiany dokumentów między jednostkami Policji, usprawnienie obsługi interesantów, wyrównanie dysproporcji w dostępie do technik komputerowych a także stworzyłoby możliwość dalszego wdrażania nowych rozwiązań informatycznych (modułów dedykowanych).

Jesteśmy orędownikiem bazowania na dobrych praktykach, dlatego po wstępnie przeprowadzonej analizie używanych systemów do obiegu dokumentacji jawnej w jednostkach Policji, pracownicy wskazują jako najbardziej optymalny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów, który  z powodzeniem wdrożono w lubelskiej Policji.

#nszzpp #nszzpracownikówpolicji
#pracownikpolicji #nszzppdziała