Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dot. pracowników szkół Policji

Z dniem 03.11.2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z jego treścią pracownikom szkół Polska Policja przysługiwać będzie, z chwilą przejścia na rentę […]