Przedawnienie roszczeń pracowniczych – na jakie terminy należy zwrócić uwagę?

Pracownik, wobec którego pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających ze stosunku pracy, ma prawo podejmować odpowiednie kroki w celu wyegzekwowania należnych świadczeń. Jednak działania w tym zakresie mogą być skuteczne tylko do czasu upływu terminów określonych w Kodeksie pracy. Kiedy ma miejsce przedawnienie roszczeń pracowniczych? Pełny tekst informacji tutaj….

Pracodawca musi zapewnić pracownikom przynajmniej 14 dni nieprzerwanego odpoczynku

Przepisy prawa pracy gwarantują zatrudnionym prawo do odpoczynku w postaci urlopu. Istnieją jednak pewne ograniczenia w tym zakresie. Przede wszystkim, trzeba odpowiednio wcześnie złożyć wniosek urlopowy i uzyskać zgodę pracodawcy. Co równie ważne, przy ustalaniu, jak pracownik wykorzysta dni wolne, strony nie mają pełnej swobody. Przepisy wyraźnie bowiem stanowią, że w razie podziału urlopu na […]