Zasada równości wynagrodzeń

Równe płace dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę oraz za pracę o takiej samej wartości – sprawdźmy co oznacza to z prawnego punktu widzenia dla pracodawców i oraz dla pracowników. Traktat o Unii Europejskiej wymienia prawo do równości kobiet i mężczyzn jako jedną z podstawowych wartości i jedno z podstawowych zadań Unii. Nie chodzi tutaj tylko […]

Jakich danych osobowych może żądać pracodawca – warto wiedzieć!

Do obowiązków pracodawcy należy odpowiednie postępowanie z danymi osobowymi kandydatów do zatrudnienia oraz pracowników. Zmiany unormowań prawnych zachodzące w tym zakresie w ostatnich latach wyraźnie zmierzają do zwiększenia ochrony wspomnianych danych oraz ich ścisłej reglamentacji. Jakich danych osobowych może żądać pracodawca? Odpowiadamy! Pełny tekst informacji tutaj….

Praca w porze nocnej a dodatkowe wynagrodzenie

Zgodnie z art. 151(7) Kodeksu pracy pora nocna obejmuje okres między godziną 21:00 a 7:00. Wynosi ona równo 8 godzin. Pracodawca zobowiązany jest określić regulaminie zakładu pracy porę nocną. Wyjątek stanowi zasada odnosząca się do przedsiębiorców, na których nie został nałożony obowiązek sporządzania regulaminu przedsiębiorstwa. W takim przypadku pracodawca zobligowany jest do poinformowania pracowników o porze […]