Pracownicy Policji – Każdy inny – wszyscy niezbędni – STANOWISKO DS. NADZORU INSTALACJI SANITARNYCH

Przedstawiamy trzydziesty drugi post z cyklu “Każdy inny – wszyscy niezbędni!”,w którym chcemy pokazać jak ważnymi zadaniami dla prawidłowego funkcjonowania Policji zajmują się pracownicy Polska Policja.

Poprzednio przybliżyliśmy trzydzieści jeden stanowisk, które zajmują pracownicy Policji m.in stanowisko ds. Obsługi Recepcyjnej, Hydraulika, Pełnomocnika ds. OIN, Biegłego w Laboratorium Kryminalistycznym, Sekretarki (na końcu postu znajdziesz linki), dziś chcemy Wam przybliżyć – Stanowisko ds. Nadzoru Instalacji Sanitarnych.

W zakresie zadań pracowników Policji nadzorujących instalacje sanitarne znajduje się m.in:

🟫 pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące: prowadzenie nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej w utrzymaniu obiektów budowlanych w zakresie instalacji robót sanitarnych, sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

🟫 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie: reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

🟫 sprawdzanie jakości wykonanych robót budowanych, wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie w zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

🟫 sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

🟫 uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

🟫 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy i dokonywanie stosownych zapisów w dzienniku budowy,

🟫 przeprowadzanie obowiązkowych kontroli wynikające z art. 62 ustawy Prawo budowlane,

🟫 dostarczanie osobie prowadzącej książki obiektów dokumentacje przeznaczone do prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego,

🟫 uczestniczenie w opracowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych oraz programów inwestycji w zakresie opiniodawczo-doradczym,

🟫 przygotowywanie przedsięwzięcia zgodnie z zasadami i formami wynikającymi z obowiązujących przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i regulaminów wewnętrznych, w odniesieniu do trybu i zasad planowania zamówień,

🟫 przygotowywanie materiałów dających podstawę prowadzenia ewidencji udzielonych zamówień publicznych sprawozdań i analiz,

🟫 realizacja procesu budowlanego począwszy od uzyskania pozwoleń na budowę i dostarczenie na budowę dziennik budowy oraz przekazuje plac budowy odbiorcy końcowemu i rozlicza finansowo przedsięwzięcie,

🟫 przekazywanie wartości środków trwałych, celem sporządzenia dowodów OT, PT,i LT oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków finansowych poza budżetowych oraz rozliczeniem tych środków,

🟫 przygotowanie sprawozdań planów w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów lub poleceń kierownictwa.

Pracownik Policji zatrudniony na stanowisku, które zajmuje się nadzorem nad instalacjami sanitarnymi posiada wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane w specjalności instalacji sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Jednym z ważnych aspektów na tym stanowisku jest przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pracownikowi Policji zatrudnionemu na tym stanowisku nie jest obca znajomość wielu aktów prawnych m.in prawa budowlanego czy prawa o zamówieniach publicznych. Jego wysokie kompetencje techniczne, płynność w poruszaniu się w dokumentacji specjalistycznej oraz umiejętności trafnej oceny skutków błędów inwestorskich powinny być adekwatne wysoko wynagradzane.

#pracownikpolicji #policja
#kazdyinnywszycyniezbedni
#nadzórinwestorski #nadzórnadinstalacjami
#nadzórbudowapny
#nszzpp #nszzpracownikówpolicji

 

 

👉 Jeżeli podoba Ci się ta seria daj znać – like/komentarz na Naszym Facebook

👉Jeżeli chcesz aby zwiększyła się świadomość co do roli pracowników Policji – udostępnienij post na Facebook

👉 Poprzednie posty

Nr 1 – Informatyk
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7216

Nr 2 – Sprzątaczka
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7233

Nr 3 – Finansista
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7246

Nr 4 – Konserwator
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7275

Nr 5 – Pełnomocnik ds. OIN
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7289

Nr 6 – Mechanik
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7307

Nr 7 – Kadrowiec
Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7335

Nr 8 – Rusznikarz

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7349

Nr 9 – Stanowisko do spraw poszukiwań międzynarodowych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7383

Nr 10 Kucharz

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7411

Nr 11 Biegły Laboratorium Kryminalistyczne

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7433

Nr 12 Pilot

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7470

Nr 13 Sekretarka

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7495

Nr 14 Psycholog

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7831

Nr 15 Hydraulik

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7886

Nr 16 Stanowisko ds. Skarg i Wniosków

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7894

Nr 17 Stanowisko ds. Obsługi Stanowiska Kierowania w Jednostce

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7947

Nr 18 Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=7983

Nr 19 Inspektor Ochrony Danych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8006

Nr 20 Stanowisko ds. Obsługi Systemów Policyjnych Ruch Drogowy

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8033

Nr 21 Archiwista

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8059

Nr 22 Kierownik Kancelarii Tajnej

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8073

Nr 23 Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8109

Nr 24 Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8133

Nr 25 Stanowisko ds. Systemów Radiokomunikacyjnych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8149

Nr 26 Stanowisko ds. Obsługi Recepcyjnej

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8179

Nr 27 Stanowisko ds. Postępowań Administracyjnych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8206

Nr 28 Stanowisko ds. Funduszy Pomocowych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8245

Nr 29 Stanowisko ds. Budowlanych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8252

Nr 30 Stanowisko ds. Pozwoleń na Broń

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8274

Nr 31 Stanowisko ds. Organizacji Przedsięwzięć Międzynarodowych

Facebook

Nasza strona https://nszz-pp.pl/?p=8293